Mali Hukuk

Mali Hukuk Anabilim Dalı'nın amacı, öğrencilere hukuki olayları mali araçlar kullanmak suretiyle analiz edebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda öğrencilere Vergi Usul Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, Vergi İcra Hukuku ve Vergi Yargılaması Hukuku gibi Genel Vergi Hukuku derslerinin yanı sıra; Özel Vergi Hukuku kapsamında Türk Vergi Sistemi eğitimi de verilmektedir.

Maliye Teorisi

Maliye Teorisi devletin ekonomideki rolünü ve faaliyetlerini neden ve sonuçlarıyla incelemektedir. Kamu gelirleri ve kamu harcamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri de Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı çerçevesinde yapılan çalışmalarla incelenmektedir.

Bütçe ve Mali Planlama

Bütçe ve bütçe ile ilgili temel kavramların tanımlanması, bütçeleme işlemleri gerçekleştirilirken uyulması gerekli olan temel ilkeleri, Türkiye’deki bütçeleme sürecini ve Devlet tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlara sunulan kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının denetimini kapsamaktadır.

Mali İktisat

Mali İktisat  Ana Bilim Dalı, devletin ekonomik alanda yürüttüğü faaliyetleri irdelemektedir. Ana Bilim Dalı, işgücü piyasası, ulusal mülkiyet ve devlet müdahaleleri gibi diğer birçok konuyu kapsamaktadır.